Intelligentie

Intelligentie is een moeilijk begrip, als je aan heel veel verschillende mensen zou vragen wat ze onder intelligentie verstaan, krijg je vast allemaal verschillende antwoorden.
Factsheet

Intelligentie: karaktereigenschap

Soorten: algemeen, emotioneel, sociaal,

Meten: IQ

Bepaald door: genen en omgeving

Intelligentie en IQ
Er bestaat niet één definitie van intelligentie. Er wordt door mensen heel verschillend gedacht over wat onder intelligentie moet worden verstaan.
Vaak wordt intelligentie verward met IQ. Maar intelligentie is een eigenschap en IQ is de meest bekende manier waarop intelligentie wordt gemeten en waar het in uitgedrukt wordt. Dat staat voor intelligentie quotiënt. De gemiddelde score is 100.  Scoor je boven de 100 dan ben je slimmer dan de gemiddelde persoon.

Daarnaast heb je ook sociale intelligentie en emotionele intelligentie. Deze vormen van intelligentie hebben meer te maken met hoe jij bent in het contact met anderen en hoe je naar jezelf kijkt.

Genen
Intelligentie wordt voor een groot gedeelte door de genen van je ouders doorgegeven. Daarnaast is ook de omgeving waar je in leeft bepalend voor je intelligentie. Een stimulerende omgeving, waarin je wordt aangemoedigd om te leren, heeft een positieve invloed op je intelligentie.

IQ testen
Om het IQ te bepalen van iemand wordt er een intelligentietest afgenomen. Zo’n test meet verschillende onderdelen van de intelligentie. Je maakt dan verschillende oefeningen om te kijken naar je rekenvaardigheid en taalvaardigheid. De score die daaruit komt geeft aan hoe jij scoort op intelligentie ten opzichte van een groep mensen.
Er zijn veel verschillende testen ontwikkeld, maar die zijn lang niet allemaal betrouwbaar.

IQ en prestaties
Je IQ is niet alleen bepalend voor hoe je presteert en of je succes hebt. Op jonge leeftijd hangen je prestaties vooral af van je IQ, maar als je ouder wordt zijn inzet en doorzettingsvermogen steeds meer bepalend voor hoe je presteert. 

Zie ook

Dipdeskundige (mailcontact met een professional)

Praten online (chatten met een professional)